Dėl būtinų priimti Jūsų sprendimų


2009-12-30

Vykdydama LR šilumos ūkio įstatymo bei 2009 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo Nr. 1-255 (toliau – Įsakymas) redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 364-366 punktų nuostatas, UAB „Litesko“ informuoja dėl būtinų priimti Jūsų miesto/gyvenvietės (Alytus, Druskininkai, Leipalingis, Viečiūnai, Marijampolė, Igliauka, Kumelionys, Meškučiai, Patašinė, Trakiškiai, Vilkaviškis, Kybartai, Paežeriai, Pilviškiai, Virbalis, Kazlų Rūda, Biržai, Nemunėlio Radviliškis, Rinkuškiai, Kelmė, Tytuvėnai, Telšiai, Rainiai, Palanga, Šventoji, Sargėnai (Kauno mieste)) buitinių karšto vandens vartotojų sprendimų:

(i) Jūsų miesto buitiniai karšto vandens vartotojai, daugiabučiuose namuose LR Civilinio kodekso (toliau – Kodeksas) 4.85 straipsnio ir Taisyklių nustatyta tvarka (t.y. butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu) turi priimti sprendimus dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo, ir dėl atitinkamo [pasirinktam apsirūpinimo karštu vandeniu būdui] šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių pakeitimo, karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo, geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutarčių pakeitimo arba sudarymo.

Pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 2 dalį yra nustatyti trys galimi karšto vandens vartotojų apsirūpinimo karštu vandeniu būdai: [1] centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo, arba [2] šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba [3] individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje [bute], naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros.

Tais atvejais, kuomet daugiabučių namų karšto vandens vartotojai karšto vandens neruošia individualiai, o apsirūpina juo centralizuotai, yra galimi du apsirūpinimo karštu vandeniu būdaisu papildomo tarpininko-karšto vandens tiekėjo dalyvavimu [1-asis būdas] ir be jo [2-asis būdas].

Iki Įsakymu nustatytos pereinamojo laikotarpio pabaigos, t.y. 2010 metų gegužės 1 dienos, šiuo metu Jūsų mieste vartotojų atžvilgiu faktiškai yra taikomas 2-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas.

Daugiabučių namų karšto vandens vartotojams, Kodekso 4.85 straipsnio ir Taisyklių nustatyta tvarka (t.y. butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu) nepasirinkusiems 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be karšto vandens tiekėjo dalyvavimo arba kito karšto vandens tiekėjo, karšto vandens tiekėjas UAB „Litesko“ siūlo apsispręsti dėl karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sutinkamai su Įsakymu pakeistu Taisyklių 365 punktu, buitiniai vandens vartotojai teisės aktų nustatyta tvarka sprendimą dėl pasiūlymo priimtinumo priima ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip iki 2010 m. gegužės 1 d. apie priimtą sprendimą raštu informuoja šilumos ir(ar) karšto vandens tiekėją. Nuo 2010 m. gegužės 1d., iki kol buitiniai karšto vandens vartotojai nesudarys karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, karšto vandens tiekėjui ir buitiniams karšto vandens vartotojams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 10 priedas) nuostatos. Karštas vanduo, kaip kompleksinis produktas, bus parduodamas pagal teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotas ir viešai paskelbtas karšto vandens kainas (kainų dedamąsias). Atitinkamai, šiems karšto vandens vartotojams taikytas apsirūpinimo karštu vandeniu būdas (be papildomo tarpininko – karšto vandens tiekėjo dalyvavimo) bus keičiamas 1-uoju apsirūpinimo karštu vandeniu būdu (su papildomu tarpininku – karšto vandens tiekėju UAB „Litesko“).

(ii) Jūsų miesto/gyvenvietės (Alytus, Druskininkai, Leipalingis, Viečiūnai, Marijampolė, Igliauka, Kumelionys, Meškučiai, Patašinė, Trakiškiai, Vilkaviškis, Kybartai, Paežeriai, Pilviškiai, Virbalis, Kazlų Rūda, Biržai, Nemunėlio Radviliškis, Rinkuškiai, Kelmė, Tytuvėnai, Telšiai, Rainiai, Palanga, Šventoji, Sargėnai (Kauno mieste)) buitiniams karšto vandens vartotojams, nepasirinkusiems 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be karšto vandens tiekėjo dalyvavimo arba kito karšto vandens tiekėjo, kuriems nuosavybės teise priklauso atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai (atitinkantys teisės aktuose nustatytus reikalavimus, antimagnetiniai, neviršijantys 60% nusidėvėjimo, su galiojančia metrologine patikra, mechaniškai ar kitaip nepažeisti, toliau – Prietaisai), UAB „Litesko“ siūlo per protingą laikotarpį (30 dienų arba pagal Įsakymu pakeistas Taisyklių nuostatas dėl karšto vandens pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo – iki 2010 metų gegužės 1 dienos) perduoti (parduoti) šiuos Prietaisus mūsų bendrovei, kaip pradedančiam veiklą karšto vandens tiekėjui.

Prietaiso pardavimo kaina bus nustatoma pagal karšto vandens vartotojo pateiktuose Prietaiso įsigijimo dokumentuose nurodytą įsigijimo kainą atskaičiavus nusidėvėjimą, nustatant jį nuo Prietaiso įrengimo (eksploatavimo pradžios) datos. Perkamo Prietaiso kaina bus įskaitoma kaip apmokėjimas už paslaugas (tame tarpe už atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, tokiu atveju nustatytas mokestis iš vartotojo nebus imamas iki nepadengs parduoto Prietaiso kainos). Nustatant Prietaiso kainą pridėtinės vertės mokestis (PVM) netaikomas*.

* Vartotojams nuosavybės teise priklausančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų perėmimo (pirkimo) ir atsiskaitymo už juos tvarkos aprašas http://www.litesko.lt

Nurodytais terminais nesutarus dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų perdavimo, arba negavus informacijos apie turimus karšto vandens apskaitos prietaisus UAB „Litesko“ teisės aktuose nustatyta tvarka įrengs savo atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus.

Suderinti atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos Prietaisų perdavimą (užpildant prašymą raštu), karšto vandens vartotojus prašome atvykti į Jūsų buto (gyvenamosios vietos) UAB „Litesko“ filialą arba informuoti, kada mūsų darbuotojai galėtų atvykti pas Jus. Su savimi prašome turėti nuosavybės teisę į butą (patalpas) patvirtinančius dokumentus, pasų poskyrio pažymą apie gyvenamąją vietą bute deklaravusius asmenis, Prietaiso įsigijimo (nuosavybės), įrengimo, metrologinės patikros dokumentus, asmens identifikavimo dokumentą (jei atvyksta ne buto savininkas (-ai), būtinas notariškai patvirtintas įgaliojimas).

DĖL APSIRŪPINIMO KARŠTU VANDENIU BŪDO PASIRINKIMO IR SU TUO SUSIJUSIŲ KLAUSIMŲ IŠSPRENDIMUI, DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ SPRENDIMUI PRIIMTI (SUSIRINKIMUI AR BALSAVIMUI RAŠTU ORGANIZUOTI), REIKALINGA KREIPTIS Į SAVO NAMO BENDRIJĄ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES DALYVIŲ ĮGALIOTĄ ASMENĮ ARBA SAVIVALDYBĖS PASKIRTĄ ADMINISTRATORIŲ.

UAB „Litesko“ filialai:

UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ klientų aptarnavimo padalinio adresas: Žuvinto g. 4, Alytus.
Aptarnaujamas miestas: Alytus. Tel. 8-315-77270, 8-315-71816, 8-315-71819.
Darbo laikas: I-IV nuo 730 iki 1630, V nuo 730 iki 1515, pertrauka nuo 1130 iki 1215.

UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ klientų aptarnavimo padalinio adresas: Rotušės g. 20a, Biržai.
Aptarnaujami miestai ir gyvenvietės: Biržai, Nemunėlio Radviliškis, Rinkuškiai. Tel. 8-450-32587, 8-656-51051.
Darbo laikas: I-IV nuo 800 iki 1700, V nuo 800 iki 1545, pertrauka nuo 1200 iki 1245.

UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ klientų aptarnavimo padalinio adresas: Pramonės g. 7, Druskininkai.
Aptarnaujami miestai ir gyvenvietės: Druskininkai, Leipalingis, Viečiūnai. Tel. 8-313-51670, 8-313-51072.
Darbo laikas: I-IV nuo 800 iki 1700, V nuo 800 iki 1545, pertrauka nuo 1200 iki 1245.

UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ klientų aptarnavimo padalinio adresas: A.Mackevičiaus g.10, Kelmė.
Aptarnaujami miestai ir gyvenvietės: Kelmė, Tytuvėnai. Tel. 8-427-61256.
Darbo laikas: I-IV nuo 800 iki 1700, V nuo 800 iki 1545, pertrauka nuo 1200 iki 1245.

UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ klientų aptarnavimo padalinio adresas: Gamyklų g. 8, Marijampolė.
Aptarnaujami miestai ir gyvenvietės: Marijampolė, Igliauka, Kumelionys, Meškučiai, Patašinė, Trakiškiai, Kazlų Rūda, Sargėnai (Kauno mieste). Tel. 8-343-71796, 8-343-71543.
Darbo laikas: I-IV nuo 800 iki 1700, V nuo 800 iki 1545, pertrauka nuo 1200 iki 1245.

UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ klientų aptarnavimo padalinio adresas: Klaipėdos pl. 63, Palanga.
Aptarnaujami miestai ir gyvenvietės: Palanga, Šventoji. Tel. 8-460-52909, 8-460-53509.
Darbo laikas: I-IV nuo 800 iki 1700, V nuo 800 iki 1545, pertrauka nuo 1200 iki 1245.

UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ klientų aptarnavimo padalinio adresas: Lygumų g. 69, Telšiai.
Aptarnaujami miestai ir gyvenvietės: Telšiai, Rainiai. Tel. 8-444-78564.
Darbo laikas: I-IV nuo 800 iki 1700, V nuo 800 iki 1545, pertrauka nuo 1200 iki 1245.

UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ klientų aptarnavimo padalinio adresas: Birutės g. 8A, Vilkaviškis.
Aptarnaujami miestai ir gyvenvietės: Vilkaviškis, Kybartai, Paežeriai, Pilviškiai, Virbalis. Tel. 8-342-52109, 8-342-52413.
Darbo laikas: I-IV nuo 730 iki 1630, V nuo 730 iki 1515, pertrauka nuo 1130 iki 1215.


Grįžti į naujienas