Eksploatacija


Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas atlieka visus pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbus, numatytus LR energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtintame Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše, pagal šiame teisės akte numatytas atitinkamų darbų apimtis, einamąjį poreikį bei periodiškumą.

Pagal LR šilumos ūkio įstatymo 32 str. 5 d. 4 p. daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus nustato vietos savivaldybių tarybos, vadovaudamosis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta (2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54) daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika. Bendrovės teikiamų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų teritorijoje atitinkami maksimalūs tarifai yra nustatyti 2010 m. balandžio 28 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-32-942 / 2015 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS IV (45)-2308. Už Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše numatyta darbų apimtį Šalių sutarimu sudaromose pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyse gali būti susitarta dėl šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifų, neviršijančių vietos savivaldybės nustatytų maksimalių tarifų.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Sutartys yra sudaromos vadovaujantis laisvu jos šalių apsisprendimu, sutarčių sąlygas aptariant individualiai, kiek jos neprieštarauja imperatyviais teisės aktais nustatytiems reikalavimams, privalomiems visiems šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros teisinių santykių dalyviams.

Informacija apie metines (2015 m.) pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamas ir sąnaudas regionuose, kur Bendrovė vykdo atitinkamą veiklą šiuo metu.